Category: ข่าวสาร

บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
pst จึงเป็นอีกหนึ่งตัวแทน (Broker) ที่ผสมผสานและเชื่อมโยงการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ถูกวิธีให้แก่โรงงาน อุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของกากอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ

รับกำจัด ขยะอันตรายกากอุตสาหกรรม ขอขอบคุณลูกค้า ‪#‎จังหวัดนนทบุรี‬ ที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ในการเข้าไปรับกากอุตสาหกรรมเพื่อนำมาบำบัดและกำจัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ‪#‎บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด‬ ‪#‎รับกำจัดกากอุตสาหกรรม‬ จังหวัดนนทบุรี‬

Read More