Author: admin

บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด ” PST Environmental Technology CO.,LTD “ ตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2560  

Read More

พระราชบัญญัติและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ บทบาทและภารกิจโดยทั่วไปของกรมควบคุมมลพิษ เป็นไปตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นหลัก อันได้แก่ การประกาศพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ การกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด การกำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยอากาศเสีย น้ำทิ้งหรือขยะมูลฝอย การจัดตั้ง คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพื่อจัดทำนโยบายและแผนงาน ประสานงานในการลดปัญหามลพิษและเสนอมาตรการในการป้องกันมลพิษ โดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่จำเป็นในการจัดการมลพิษ ได้แก่ กำหนดหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กำหนดอัตรา ค่าบริการ ค่าปรับ และค่าสินไหมทดแทน หรือ ค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบซึ่งปรากฏในบทกำหนดโทษ ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กฎหมายอื่นๆ

Read More

เครื่องหมายที่แตกต่างกัน เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Labels) เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่าง ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้รีไซเคิล เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้ การคัดแยก และการรีไซเคิล รวมถึงการให้ความรู้แก่สาธารณะ และการรณรงค์เพื่อต่อต้านการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด หรือกระตุ้นจิตสำนึกในการรีไซเคิล เป็นต้น ประเทศที่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับขยะบรรจุภัณฑ์ มักมีข้อกำหนดด้านการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการคัดแยก อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดรวมถึงเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ ที่แต่ละประเทศ/ชุมชน กำหนดขึ้นในปัจจุบัน ยังเป็นสากลเท่าใดนัก ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาข้อกำหนด ด้านการทำเครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์ ของแต่ละประเทศก่อน ดูเครื่องหมาย/สัญลักษณ์รีไซเคิล ของประเทศต่างๆ คลิกที่นี่  นอกจาก เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ที่ต้องแสดง ตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว ยังมีประเด็นเกี่ยวกับ การติดป้าย/เครื่องหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ผลิตสำแดง/สื่อให้ผู้บริโภครับรู้ เพื่อประโยชน์ทางการตลาด ที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึง เนื่องจากสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมกำลังเป็นที่นิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้บริโภค ที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีการแข่งขันกันในการโฆษณา ลักษณะเด่นทางสิ่งแวดล้อม ของสินค้าผ่านทางป้าย/เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ บนบรรจุภัณฑ์ มีแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาที่ตามมาคือ การเพิ่มปริมาณการแสดงเครื่องหมายที่เข้าข่าย การหลอกลวงผู้บริโภค ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ประเทศต่างๆ จึงมีมาตรการดำเนินการที่เข้มงวด (ผ่านทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค) เพื่อตรวจสอบการสำแดงทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Claim)…

Read More

รับกำจัด ขยะอันตรายกากอุตสาหกรรม ขอขอบคุณลูกค้า ‪#‎จังหวัดนนทบุรี‬ ที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ในการเข้าไปรับกากอุตสาหกรรมเพื่อนำมาบำบัดและกำจัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ‪#‎บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด‬ ‪#‎รับกำจัดกากอุตสาหกรรม‬ จังหวัดนนทบุรี‬

Read More

ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจกับทาง บ. พีเอสที ฯ   ในการเข้าไปรับกากอุตสาหกรรมเพื่อนำมาบำบัดและกำจัด เมื่อต้นเดือน มีนาคม 2560 #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด #รับกำจัดกากอุตสาหกรรม  

Read More

ทำบุญสำนักงานประจำปี บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ในวันที่ 10 ธันวาคม 2559 “โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ” ครั้งที่2 บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด พร้อมทั้งคณะได้ไปเลี้ยงอาหารเด็กและบริจาคสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้เด็กๆ ที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน “โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ” ครั้งที่2 บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด พร้อมทั้งคณะได้ไปเลี้ยงอาหารเด็กและบริจาคสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้เด็กๆ ที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด #รับกำจัดกากอุตสาหกรรม http://www.pstetc.com/   

Read More

ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจกับทาง บ. พีเอสที ฯ โดยเข้าไปเยี่ยมชม ศูนย์ทำเชื้อเพลิงผสม เชื้อเพลิงทดแทน เดือน ธันวาคม 2559  #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด #รับกำจัดกากอุตสาหกรรม http://www.pstetc.com/

Read More

ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจกับทาง บ. พีเอสที ฯ โดยเข้าไปเยี่ยมชม ศูนย์ทำเชื้อเพลิงผสม เชื้อเพลิงทดแทน เดือน มกราคม 2560 #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด #รับกำจัดกากอุตสาหกรรม http://www.pstetc.com/

Read More

เที่ยวประจำปี บรรยากาศดี ริมแม่น้ำบางปะกง 2 วัน 1 คืน เดือน กุมพาพันธ์ 2560 #บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด #รับกำจัดกากอุตสาหกรรม

Read More