เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

          จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศทำให้เกิดการเพิ่มของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว จึงให้เกิดมีจำนวนกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการผลิตมากขึ้นด้วย หากเราไม่รีบดำเนินการจัดการกับกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้ จะก่อให้เกิดปัญหาและอันตรายทั้งต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในชาติ จากประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดหา รวบรวม ขนส่ง และจัดการกากอุตสาหกรรม ที่เกิดขึ้น ให้มีการจัดการด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม

          ปัจจุบัน รัฐบาลได้กำหนดมาตรการควบคุมและกำจัดดูแลปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ได้เกิดจากกระบวนการผลิต ของโรงงานที่เข้มงวดมากขึ้น เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา ปัญหาด้านการกำจัด กากอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทบต่อ เศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากการสูญเสียงบประมาณในการ กำจัดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมกรณีที่มีการลักลอบทิ้งตามที่สาธารณะ

 

บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด 
         จึงเป็นอีกหนึ่งตัวแทน (Broker) ที่ผสมผสานและเชื่อมโยงการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ถูกวิธีให้แก่โรงงาน อุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของกากอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ

PST Environmentel Technology CO.,LTD

PST Environmentel Technology CO.,LTD