หน้าแรก1

บริษัทพีเอสทีเอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีจำกัด

” PST Environmental Technology CO.,LTD “

ปัจจุบัน รัฐบาลได้กำหนดมาตรการควบคุมและกำจัดดูแลปริมาณกากอุตสาหกรรม ที่ได้เกิดจากกระบวนการผลิต ของโรงงานที่เข้มงวดมากขึ้น เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา ปัญหาด้านการกำจัด กากอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทบต่อ เศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากการสูญเสียงบประมาณในการ กำจัดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมกรณีที่มีการลักลอบทิ้งตามที่สาธารณะ
บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
         จึงเป็นอีกหนึ่งตัวแทน (Broker) ที่ผสมผสานและเชื่อมโยงการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ถูกวิธีให้แก่โรงงาน อุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของกากอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ

บริการของเรา

                                                       สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่                                                                                             คุณดี้ (HR) : โทร 02-769-8115-7 ต่อ 101 หรือ โทร 086-975-1157 หรือ                                      E-mail :hrmpst99@gmail.com

ประชาสัมพันธ์

แบ่งรักปันน้ำใจ PST

ข่าวสาร

แผนที่ของเรา

468/18 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย2) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร