การบริการ

 pstetc.comมาตรฐานการบริการ
– ครอบคลุม ครบวงจร
– สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า
– เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
– ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฏหมาย

มาตรฐานความปลอดภัย
– ระบบขนส่งด้วย GPS

– ระบบควบคุมภาชนะ / บรรจุภัณฑ์
– ระบบข้อมูลสำคัญของลูกค้า

มาตรฐานตามกฏหมาย
– พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
– ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการชนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547
– ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548
– การบำบัด
– การกำจัด
– การนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
– พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535
บริการอื่นๆ
– เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ผลที่แม่นยำ
– ติดตามผลการพิจารณาอนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานก่อนการขนส่ง
-ประสารงานและนำเข้าเยี่ยมชมสถานที่กำจัด
PST Environmentel Technology CO.,LTD
PST Environmentel Technology CO.,LTD