การบริการอื่นๆ

– ระบบห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ (Laboratory System)

– ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Trwatment System)

– ระบบการฝังกลบ (Landfill System)

– ระบบปรับปรุงคุณภาพ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนหรือวัตถุดิบทดแทน (Solid & Liguid Blending)

– กระบวนการเผาของเสียในเตาเผา (waste Burning System In Incinerator)

– กระบวนการรีไซเคิล (Recycle System)

– RDF Wasts To Energy Valuation

PST Environmentel Technology CO.,LTD
PST Environmentel Technology CO.,LTD